Biuro w Warszawie

Pin+48 22 101 20 01
info@cswp.pl

Biuro w Katowicach

Pin+48 32 205 02 85
info@cswp.pl

  • Polski
  • English
  • Deutsch

CSWP Newsletter nr 30

03-2020

Czy w źródle „zyski kapitałowe” koszty uzyskania rozpoznajemy jedynie wtedy kiedy osiągnęliśmy w nim przychody? Otóż nie. Może zdarzyć się tak, że przez kilka lat z rzędu w źródle zyski kapitałowe będziemy wykazywać wyłącznie koszty, a zysk wykażemy tylko raz.

Kiedy tak może być? Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego na nabycie udziałów czy wyemitowanych w tym celu obligacji.

Zdaniem organów podatkowych odsetki od finansowania nabycia udziałów/akcji stanowią tzw. pośrednie koszty uzyskania przychodu i nie muszą być rozpoznawane jako koszt dopiero z chwilą zbycia udziałów/akcji. Jednakże należy je ujmować w źródle „zyski kapitałowe”.

„przychody z udziałów/akcji zaliczane są do przychodów z zysków kapitałowych, a zatem wszystkie wydatki (bezpośrednie i pośrednie) związane z nabyciem udziałów/akcji powinny być przypisane do źródła przychodów jakim są zyski kapitałowe” – interpretacja DKIS z 21.11.2018 r., sygn. 0114-KDIP2-3.4010.236.2018.2.MC

„(…) odsetki od kredytu są świadczeniem akcesoryjnym i powinny być kwalifikowane do źródła przychodów analogicznie jak kredyt którego dotyczą. Zatem, odsetki, które dotyczą przychodów z zysków kapitałowych określonych w art. 7b updop, winny być kwalifikowane do źródła, do którego kwalifikowane są przychody. (…) odsetki od kredytu zaciągniętego przez Spółkę zwiększą koszty uzyskania przychodu z tego źródła. Za taką kwalifikacją przemawia wykładnia powołanego wcześniej art. 7b updop. W art. 7b ust. 1 pkt 3 lit. a updop ustawodawca wymienia zdarzenia w związku z zaistnieniem których podatnik osiąga przychody z zysków kapitałowych.” – interpretacja DKIS z 25.07.2018 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.265.2018.1.MO

Stanowisko sądów administracyjnych nie jest już tak jednolite, zwłaszcza gdy chodzi o motywacje i ekonomiczny cel nabycia udziałów.

WSA w Gliwicach w wyroku z 03.10.2018 r., sygn. I SA/Gl 786/18, uznał, że bowiem że motywacja podatnika co do zakupu udziałów jest bez znaczenia dla kwalifikacji odsetek na nabyte udziały. „W odniesieniu do art. 7b ust. 1 i art. 15 ust. 1 updop stwierdzić należy, że skoro zbycie akcji kwalifikowane jest do zysków kapitałowych (…) to brak jest podstaw prawnych do alokacji spornych odsetek od pożyczki do innego źródła przychodu. Treść omawianego przepisu ( art. 7b ust. 1 updop) nie stwarza więc podstaw, aby uzależniać jego zastosowanie od celu, w jakim podatnik nabył akcje (udziały). Wyjaśnienia co tego, że motywacją dla przeprowadzenia transakcji zakupu akcji Spółki było uzyskanie wpływu na jej działalność, która w sposób bezpośredni powiązana jest działalnością operacyjną Wnioskodawcy, pozostają bez znaczenia dla sprawy.”

Natomiast WSA w Warszawie orzekł, że odsetki od pożyczki zaciągniętej na zakup akcji lub udziałów innego podmiotu mogą być rozliczane również w ramach działalności operacyjnej.

Nie zawsze są to zyski kapitałowe (wyrok z 06.11.2019 r., sygn. III SA/Wa 271/19)

Podsumowując – rekomendujemy analizę zawartych umów kredytowych pod kątem kwalifikowania płaconych odsetek do właściwego źródła przychodów.

 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close