Biuro w Warszawie

Pin+48 22 101 20 01
info@cswp.pl

Biuro w Katowicach

Pin+48 32 205 02 85
info@cswp.pl

  • Polski
  • English
  • Deutsch

CSWP Newsletter nr 29

03-2020

Podział przychodów na uzyskiwane z zysków kapitałowych i innych źródeł obowiązuje już od dwóch lat. Z naszych obserwacji wynika, że podatnicy osiągający zyski kapitałowe często zapominają o proporcjonalnym podziale niektórych kosztów. 

Zgodnie z art. 15 ust. 2b Ustawy CIT w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z zysków kapitałowych oraz przychody z innych źródeł przychodów, przepisy ust. 2 i 2a stosuje się także do przypisywania do każdego z tych źródeł kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodami.

Oznacza to, że na podstawie stosowanych odpowiednio przepisów art. 15 ust. 2 i 2a Ustawy CIT podatnik, który jednocześnie osiąga przychody z zysków kapitałowych i z innych źródeł przychodów ma obowiązek podzielić koszty inne niż bezpośrednio związane z danymi przychodami na koszty uzyskania przychodu z zysków kapitałowych i koszty uzyskania z innych źródeł przychodów. A zatem, gdy nie jest możliwe przyporządkowanie danego kosztu uzyskania przychodu do jednego z poszczególnych przychodów (zysków kapitałowych lub innych źródeł przychodów) podatnik ma obowiązek przyporządkować je do poszczególnych rodzajów działalności stosując tzw. „klucz przychodowy”, o którym mowa w art. 15 ust. 2b ustawy CIT, obliczany jako udział przychodów z danego rodzaju działalności do przychodów ogółem.

Powyższa metoda może być stosowana przy wykorzystaniu porównywalnych danych w okresie istnienia dwóch różnych źródeł przychodów, w związku którymi ponoszone są koszty podlegające proporcjonalnemu rozliczeniu. Jeżeli określone źródło dochodów zostało utworzone w trakcie roku podatkowego, wówczas uwzględnia się porównywalne dane, tj. przychody od daty powstania tego źródła w trakcie roku podatkowego (a nie od początku roku podatkowego) do końca miesiąca.

Innymi słowy w sytuacji uzyskania przychodów z zysków kapitałowych w trakcie roku podatkowego i braku możliwości ustalenia kosztów przypadających na poszczególne źródła przychodów, obowiązek zastosowania przepisów art. 15 ust. 2b w zw. art. 15 ust. 2 Ustawy CIT i uwzględnienia porównywalnych danych, tj. przychodów i kosztów obowiązuje od daty powstania tego źródła w trakcie roku podatkowego tj. w miesiącu, w którym zaistniały dwa źródła przychodów (por. interpretacja DKIS z 11 grudnia 2018 r., sygn. 0111-KDIB2-3.4010.286.2018.1.KK).

W interpretacji  DKIS z 19 lutego 2020 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.533.2019.1.KS wskazano, że  jeżeli jedno z tych źródeł przychodów (tutaj zyski kapitałowe) zostało „aktywowane” w trakcie roku podatkowego (miesiąc listopad), wówczas uwzględnia się porównywalne dane, tj. przychody i koszty powstałe w miesiącu powstania tego źródła w trakcie roku podatkowego (a nie od początku roku podatkowego).

Jakich kosztów może dotyczyć ten podział – koszty najmu, koszty obsługi księgowej, koszty usług telekomunikacyjnych.

WAŻNE! W przypadku uzyskania przychodów z tytułu dywidendy  nie ma obowiązku uwzględnienia jej w kalkulacji dokonywanej na potrzeby proporcjonalnej alokacji kosztów pośrednich, związanych zarówno z działalnością kapitałową, jak i operacyjną.

Dlaczego? Dlatego, że w art. 15 ust. 2-2a Ustawy CIT ustawodawca posługuje się pojęciem „koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym” oraz „koszty związane z przychodami ze źródeł, z których dochody nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym lub są zwolnione z podatku dochodowego”. A zatem zasady proporcjonalnego podziału kosztów powinny odnosić się wyłącznie do przychodów ze źródeł, z których przedmiotem opodatkowania jest dochód. W przypadku dywidendy zaś podstawą opodatkowania jest przychód.

 

 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close