Biuro w Warszawie

Pin+48 22 101 20 01
info@cswp.pl

Biuro w Katowicach

Pin+48 32 205 02 85
info@cswp.pl

  • Polski
  • English
  • Deutsch

CSWP Newsletter nr 31

03-2020

Dzisiaj trochę o różnicach kursowych. One też mają wpływ na kalkulację rocznego CIT.

1) Na potrzeby CIT rozpoznajemy jedynie różnice kursowe zrealizowane.

2) Zdaniem organów podatkowych różnice kursowe należy przypisać do tego źródła przychodów, do którego kwalifikuje się samą transakcję (choć nie wynika to wprost z art. 7b Ustawy CIT.

„przychody/koszty powstałe w związku z inwestowaniem w papiery wartościowe, w tym obligacje, powinny być kwalifikowane do źródła „zyski kapitałowe”, co wynika wprost z art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. b updop. W związku z tym, również różnice kursowe powstałe z tytułu wykupu/sprzedaży obligacji powinny zostać ujęte w tym samym źródle przychodów. Różnice kursowe nie stanowią bowiem w tym przypadku samodzielnej kategorii, lecz wiążą się z właściwymi przychodami i kosztami podatkowymi.”

– interpretacja DKIS z 15 lipca 2019 r. 0114-KDIP2-2.4010.229.2019.1.AG

„(…) różnice kursowe (zarówno dodatnie jak i ujemne), o których mowa w art. 15a ust. 2 pkt 2 oraz art. 15a ust. 3 pkt 2 updop, zrealizowane w zakresie ponoszonych Kosztów ekspansji oraz na zapłacie ceny nabycia akcji spółki hiszpańskiej, powinny zostać zakwalifikowane przez Spółkę do źródła przychodów z zysków kapitałowych. (…)  różnice kursowe nie stanowią samodzielnej kategorii, lecz wiążą się z właściwymi przychodami i kosztami podatkowymi. Jeżeli zatem przychód bądź koszt rozpoznane w związku z określoną transakcją zostanie zakwalifikowany do źródła „zyski kapitałowe”, to powstałe na ich podstawie różnice kursowe również powinny zostać uwzględnione w ww. źródle przychodów.”

– interpretacja DKIS z 12 kwietnia 2019 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.67.2019.2.AG

3) Konwersja długu na kapitał powoduje powstanie różnic kursowych.

„W wyniku przeprowadzenia konwersji długu na kapitał ciążące na Spółce zobowiązanie pożyczkowe częściowo wygaśnie, co oznacza jego zapłatę w rozumieniu art. 15a ust. 7 updop. (…) Tym samym, uregulowanie zobowiązania z tytułu udzielonej pożyczki wyrażonej w walucie obcej poprzez konwersje części wierzytelności na kapitał zapasowy, będzie powodowało powstanie różnic kursowych zwiększających odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe.

W odniesieniu do momentu powstania różnic kursowych należy wskazać że dzień zapłaty uważa się dzień uregulowania zobowiązań w jakiejkolwiek formie, w tym w wyniku potrącenia wierzytelności. Dniem konwersji jest bowiem dzień podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału, a nie jak wskazała Spółka, „dzień wpisu do rejestru podwyższenia kapitału Wnioskodawcy”.

– interpretacja z dnia 24 stycznia 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.500.2018.1.BG

4) Różnice kursowe od zaciągniętych zobowiązań składających się na koszty finansowania dłużnego powinny być uwzględniane w limicie tego zadłużenia.

„Różnice kursowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań składających się na koszty finansowania dłużnego należy ująć jako korektę kosztu finansowania dłużnego (dodatnie różnice kursowe jako zmniejszenie a ujemne różnice kursowe jako zwiększenie), o którym mowa w art. 15c ust. 12 updop.

– interpretacja DKIS z 25 września 2018 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.378.2018.1.BK.

5) Różnice kursowe na kwocie VAT są neutralne dla CIT.

 „(…) z uwagi na to, że dla potrzeb podatku dochodowego przychodem i kosztem podatkowym są – co do zasady – kwoty netto, kwota podatku od towaru i usług nie ma wpływu na dochód podlegający opodatkowaniu. W konsekwencji, w tym zakresie, nie rozpoznaje się podatkowych różnic kursowych. (…)”

– interpretacja DKIS z 19 stycznia 2018 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.318.2017.2.EN

6) Przewalutowanie kredytu/pożyczki.

Dla celów CIT przewalutowanie pożyczki jest neutralne. Ze względu na to, że na skutek przewalutowania pożyczki nie następuje transfer środków pieniężnych pomiędzy stronami (nie dochodzi do spłaty zobowiązania), operacja ta nie prowadzi do powstania podatkowych różnic kursowych. Różnice kursowe powstają bowiem jedynie wtedy gdy zobowiązanie jest w walucie obcej i spłata też następuje w walucie obcej.

 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close