Biuro w Warszawie

Pin+48 22 101 20 01
info@cswp.pl

Biuro w Katowicach

Pin+48 32 205 02 85
info@cswp.pl

 • Polski
 • English
 • Deutsch

[:pl]Polityka prywatności[:en]Privacy Policy[:de]Politik der Privatheit[:]

[:pl]

www.cswp.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Polityka Prywatności obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające nasz serwis.

Ciasteczka (cookies)

Serwis www.cswp.pl może wykorzystywać ciasteczka, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu. Ciasteczka są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych. Każdy użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki.

Wyłączenie lub blokada obsługi cookies może spowodować nieprawidłowe działanie naszej witryny. Jeśli Twoja przeglądarka akceptuje obsługę Cookies, oznacza to wyrażenie zgody na stosowanie cookies przez naszą witrynę.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w grupie CSWP

Grupa CSWP kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo danych osobowych. Mając powyższe na uwadze i  zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa CSWP w skład której wchodzą:

 • CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
 • CSWP Tax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • CSWP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

z siedzibą pod adresem: ul. Kopernika 34, III piętro, 00-336 Warszawa

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem iodo@kompea.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:

 • Na podstawie art.6 pkt 1a RODO tj.: Państwa zgody w celu prowadzenia rekrutacji
 • Na podstawie art.6 pkt 1a RODO tj.: Państwa zgody w celach marketingowych w tym wysyłki newslettera
 • Na podstawie art.6 pkt 1b RODO tj.: na Państwa żądanie oraz na podstawie Państwa zgody (art.6 pkt 1a RODO) w celu prowadzenia korespondencji z Państwem
 • Na podstawie art.6 pkt 1b RODO tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą w celu realizacji umów zawartych z CSWP
 • Na podstawie art.6 pkt 1b RODO tj.: do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z zatrudnienia, a określonego w kodeksie pracy, a w szczególności w art.22 i art.94
 • Na podstawie art.6 pkt 1b RODO tj.: do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Okres przechowywania danych

Państwa dane dotyczące rekrutacji przechowywać będziemy do momentu zakończenia procesu rekrutacji ale nie dłużej niż 6 miesięcy od momentu pozyskania danych.

Państwa dane niezbędne do prowadzenia korespondencji będziemy przechowywać przez okres 1 roku po zakończeniu korespondencji.

Państwa dane do kontaktu marketingowego będziemy przetwarzać do momentu wycofania przez Państwa zgody lub zaprzestania działalności biznesowej przez grupę CSWP.

Państwa dane dotyczące zatrudnienia przechowywać będziemy przez okres 50 lat zgodnie z obowiązującym prawem.

Państwa dane dotyczące zawartych umów będziemy przechowywać przez okres 5 lat.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, czyli firmom i instytucjom z którymi współpracujemy w celu realizacji interesów firmy.

Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy prawnicze, informatyczne, firmy transportowe.

Aktualny rejestr instytucji, którym powierzamy Państwa dane może zostać Państwu udostępniony po przesłaniu zapytania do inspektora danych osobowych w ciągu maksymalnie 30 dni.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych w formularzach na stronie internetowej oraz w newsletterze ma charakter dobrowolny. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny ale niepodanie danych może skutkować odnośnie do sytuacji:

 • brakiem możliwości realizacji umowy,
 • brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie przetwarzania Państwa danych osobowych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.

[:en]

Please be informed that www.cswp.pl  is allowed to make changes to the Privacy Policy. The Privacy Policy is obligatory to anyone who uses our website.

Cookies

Service www.cswp.pl may use cookies, the small text files sent to the visiting computer so that they identify it in a necessary way to simplify and speed up the functions of the service. Cookies are harmless to a computer as well as for the user and his data. Each user can turn them off in their browser settings.

Disabling or blocking a cookies’ support may cause irregularities of our website’s action. If your browser accepts Cookies support, it means that you agree for the usage of our website’s cookies.

CSWP Group personal data processing disclaimer

CSWP Group takes particular care in personal data processing security. Regarding this and pursuant to the provisions of REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), hereinafter referred to as the General Data Protection Regulation of 27 April 2016, please be advised that:

Personal data controller

The Controller of your personal data is CSWP Group with following members:

 • CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
 • CSWP Tax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • CSWP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Located in Warsaw, ul. Kopernika 34, 3rd floor, postal code: 00-336.

Data Protection Officer

CSWP Group has appointed a Data Protection Officer (DPO), whom you may contact to make requests regarding your personal data via email iodo@kompea.pl or by mail to the address of CSWP indicated in point 2.

Purposes and legal basis of data processing

CSWP is going to process your personal data for the following purposes:

 • Based on art.6 point 1a GDPR – with your consent to perform recruitment process
 • Based on art.6 point 1a GDPR – with your consent in marketing purposes including newsletter sending
 • Based on art.6 point 1b GDPR – on your demand and with your consent (art.6 point 1a GDPR) to maintain correspondence
 • Based on art.6 point 1b GDPR – processing is necessary for the performance of the contract to which the data subject is a party in order to perform contracts concluded with the CSWP
 • Based on art.6 point 1b GDPR – processing to fulfill legal obligation regarding employment, a specified in the The Labor Code, in particular in Article 22 and Article 94
 • Based on art.6 point 1b GDPR – processing to fulfill legal obligation regarding Act of 11 May 2017 on Statutory Auditors, Audit Firms and Public Oversight

Right to object

You have the right at any time to object to this processing with effect for the future on the grounds that arise from your particular situation. If you exercise your right to object, we will stop processing the data concerned. However, we reserve the right to further processing if we can prove compelling reasons worthy of protection for processing which outweigh your interests, fundamental rights and freedoms, or if the processing serves to assert, exercise or defend legal claims.

Data retention policy

Personal data regarding recruitment process will be processed till the end of recruitment procedure but no longer than 6 months from obtaining data

Personal data regarding correspondence will be processed no longer than one year from last contact

Personal data for marketing purposes will be processed till withdrawal of consent or end of business activity of CSWP Group

Personal data regarding employment will be processed for 50 years from end of employment according to applicable law

Personal data regarding concluded contracts will be processed for 5 years from implementation of contract.

Personal data recipients

Your personal data may be provided to our partners: companies and other institutions which cooperates with us to meet our business needs.
Our subcontractors may have also be granted with access to your personal data in order to help us provide you with our services. (i.e. IT companies, legal advisors etc.)

Current register of sub processors will be provided on demand in 30 days from your request.

Rights of the Data Subject

The applicable data protection law grants you comprehensive rights of data subjects (rights of information and intervention) vis-à-vis the data controller regarding the processing of your personal data, about which we inform you below:

 • Right of access by the data subject
 • Right to rectification
 • Right to erase (“right to be forgotten”)
 • Right to restriction of processing
 • Right to data portability
 • Right to lodge a complaint

Information about the requirement / voluntariness of providing data

The provision of your personal data via website forms and newsletter is voluntary. The provision of other personal data is also voluntary but refusing to provide data may result, according to context:

 • the inability to perform the contract,
 • the inability to perform the recruitment process

Automated individual decision making

CSWP group do not perform any automated individual decision-making process.[:]


Notice: Undefined index: checkbox_agreement2 in /www/cswp_www/cswp.pl/public/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 484
Zapisz się na nasz newsletter, wpisz swój adres e-mail.

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /www/cswp_www/cswp.pl/public/wp-content/plugins/freshmail-integration/templates/shortcode.php on line 60

 

Notice: Undefined index: checkbox_agreement2 in /www/cswp_www/cswp.pl/public/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 484
Subscribe to our newsletter, enter your e-mail address.

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /www/cswp_www/cswp.pl/public/wp-content/plugins/freshmail-integration/templates/shortcode.php on line 60

 

Notice: Undefined index: checkbox_agreement2 in /www/cswp_www/cswp.pl/public/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 484
Subscribe to our newsletter, enter your e-mail address.

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /www/cswp_www/cswp.pl/public/wp-content/plugins/freshmail-integration/templates/shortcode.php on line 60

 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close