Biuro w Warszawie

Pin+48 22 101 20 01
info@cswp.pl

Biuro w Katowicach

Pin+48 32 205 02 85
info@cswp.pl

  • Polski
  • English
  • Deutsch

CSWP Newsletter nr 28

03-2020

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia koronawirusem wiele firm ponosi dodatkowe wydatki związane z ochroną pracowników i wdrożeniem pracy zdalnej. Czy wydatki te można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Specustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nie wprowadziła żadnych zmian w ustawach podatkowych. Nie znaczy to jednak, że podatnicy nie mogą się oprzeć na dotychczasowych przepisach.

Kodeks pracy nakazuje pracodawcy chronić życie i zdrowie pracowników (art. 207 §2 K.P.) przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Obowiązek ten powinien być realizowany także względem osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na tzw. samozatrudnionych.

Tym samym wydatki na zakup maseczek, środków do dezynfekcji, papierowych ręczników, dezynfekcję pomieszczeń można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu. Uzasadnieniem takiej kwalifikacji są nie tylko obowiązki wynikające z przepisów K.P. ale przede wszystkim treść art. 15 ust. 1 Ustawy CIT. Celowość poniesienia tych wydatków uzasadnia dbałość o ciągłość pracy i uniknięcie dezorganizacji funkcjonowania firmy spowodowanej nieobecnością pracowników.

Z kolei wprowadzona specustawą szeroka możliwość pracy zdalnej to w wielu przypadkach wydatki na dodatkowy sprzęt informatyczny. One także mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Z medialnych doniesień Rzeczpospolitej (https://www.rp.pl/ZUS/303179973-Koronawirus-ZUS-zawiesi-skladki-na-3-miesiace) wynika, iż Prezes ZUS wydała zarządzenie, zgodnie z którym przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji mogą odroczyć zapłatę składek za luty, marzec i kwiecień, których termin zapłaty mija odpowiednio 10 lub 15 marca, kwietnia i maja. Odroczenie zapłaty dotyczy także zawartych już układów ratalnych. Na moment sporządzania niniejszej informacji na stronie ZUS nie ma jednak stosowanych informacji w tym zakresie.