Biuro w Warszawie

Pin+48 22 101 20 01
info@cswp.pl

Biuro w Katowicach

Pin+48 32 205 02 85
info@cswp.pl

  • Polski
  • English
  • Deutsch

CSWP Newsletter nr 48

01-2021

Od 1 stycznia obowiązują zmiany w Ustawie VAT dotyczące m. in. zasady korygowania podstawy opodatkowania.

Nowe wymogi obniżenia podstawy opodatkowania z powodu rabatu, zwrotu towarów, zwrotu zaliczki czy w przypadku pomyłki wiążą się z koniecznością posiadania bliżej nieokreślonych dokumentów.

Zmieniony art. 29a ust. 13 Ustawy VAT mówi, że obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą, pod warunkiem że z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją.

W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, podatnik nie posiada ww. dokumentacji, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał.

Skracając ten przepis do praktyki – korekta in minus możliwa będzie dopiero wtedy gdy podatnik uzgodni z kontrahentem warunki korekty, uzgodnienie to będzie udokumentowane a warunki korekty spełnione. Ani odbiór faktury korygującej przez nabywcę, ani posiadanie potwierdzenia odbioru faktury przez sprzedawcę nie będzie miało już znaczenia.

Ustawodawca nie mówi nic na temat tego, jak ma wyglądać dokumentacja, w której będą uzgodnione warunki korekty. MF zapowiedziało wydanie w tej kwestii stosownych objaśnień.

Można się spodziewać, że nowe przepisy będą rodziły pole do sporów z organami. A z całą pewnością zwiększają ilość biurokracji.

Do czasu ukształtowania się nowej praktyki warto rozważyć zawarcie z kontrahentami porozumień w zakresie stosowania dotychczasowych zasad przez 2021 rok. Możliwość taką daje art. 13 ustawy zmieniającej. Mówi on, że w przypadku faktur korygujących wystawionych po dniu 31 grudnia 2020 r. w związku z obniżeniem podstawy opodatkowania podatnicy podatku od towarów i usług w okresie do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą stosować zasady dotychczasowe.

Wybór ten musi być jednak uzgodniony pomiędzy kontrahentami na piśmie i to przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w roku 2021 r.

Możliwa jest także rezygnacja z tego wyboru, ale nie wcześniej niż po trzech miesiącach i to pod warunkiem pisemnego uzgodnienia.

Jeśli więc nie posiadacie Państwo np. względem danego kontrahenta jasno sformułowanych zasad udzielania rabatów lub nie są one sformalizowane na piśmie i nie wystawiliście dla niego jeszcze faktury korygującej w 2021 r. to warto rozważyć zawarcie porozumienia, które pozwoli w 2021 r. obniżać podstawę opodatkowania na dotychczasowych zasadach, bazując na potwierdzeniu otrzymania faktury korygującej.