Biuro w Warszawie

Pin+48 22 101 20 01
info@cswp.pl

Biuro w Katowicach

Pin+48 32 205 02 85
info@cswp.pl

  • Polski
  • English
  • Deutsch

CSWP Newsletter nr 40

06-2020

Podatnik VAT ma możliwość skorygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Możliwa jest też korekta w odniesieniu do części nieuregulowanej wierzytelności.

Uprawdopodobnieniem nieściągalności jest jej nieuregulowanie przez dłużnika w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu płatności wskazanego w umowie lub na fakturze.

Ustawa VAT wprowadza jednak szereg wymogów formalnych.

Dostawa musi być wykonana na rzecz zarejestrowanego czynnego podatnika VAT. W chwili korekty zarówno wierzyciel jaki i dłużnik także muszą być zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Istotne jest również to, że zarówno na moment dostawy jak i na moment korekty dłużnik nie może być w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Ponadto korekta może być dokonana, jeżeli od daty wystawienia faktury nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

W teorii warunki te wyglądają prosto. W rzeczywistości jednak okazuje się, że jeśli nie dokonamy korekty w miarę szybko to w międzyczasie dłużnik otwiera proces likwidacyjny, ogłaszana jest jego upadłość lub zostaje wykreślony z rejestru VAT. W dobie pandemii części dłużników trudno będzie uniknąć procesów uniemożliwiających wierzycielowi skorzystanie z ulgi na złe długi.

Wiele jednak wskazuje na to, iż rygorystyczne wymogi polskiej Ustawy VAT nie są zgodne z Dyrektywą 112.

8 maja 2020 r. TSUE wydał wyrok, dotyczący co prawda ustawy czeskiej, ale istotny dla polskich podatników VAT. TSUE wskazał, że art. 90 Dyrektywy 112 stoi na przeszkodzie przepisom krajowym, które przewidują, iż podatnik nie może dokonać omawianej korekty, jeżeli dłużnik nie jest już podatnikiem VAT (C-127/18).

Natomiast 4 czerwca 2020 r. Rzecznik Generalny TSUE J. Kokott w sprawie C-335/19 przedstawiła opinię, w której wskazała, iż Dyrektywa 112 nie zezwala państwom członkowskim na wyłączenie możliwości dokonania korekty na tej podstawie, że w chwili wykonania świadczenia lub w chwili dokonania korekty odbiorca świadczenia jest już w trakcie postępowania upadłościowego lub w likwidacji. Ważne jest to, że opinia dotyczy sporu polskiego podatnika i odnosi się do polskiej Ustawy VAT. Jeśli skład orzekający TSUE podzieli stanowisko Rzecznika (co zwykle się dzieje) korzystanie z ulgi na złe długi stanie się dużo prostsze.

Już teraz zachęcamy Państwa do zweryfikowania faktur z lat poprzednich, które mogą być objęte ulgą na złe długi w VAT.

 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close