Biuro w Warszawie

Pin+48 22 101 20 01
info@cswp.pl

Biuro w Katowicach

Pin+48 32 205 02 85
info@cswp.pl

  • Polski
  • English
  • Deutsch

CSWP Newsletter nr 10

04-2019

Często w wyniku kontroli ZUS firmy muszą jako płatnicy odprowadzić zaległe składki ZUS. Czasem powodem jest to, iż zlecenie było w istocie umową o pracę, czasem powodem jest np. wadliwie stosowane kryterium socjalne przy dystrybucji świadczeń z ZFŚS. Pojawia się wtedy pytanie – czy uregulowanie przez pracodawcę zaległych składek ZUS w części przypadającej na pracownika skutkuje dla pracownika uzyskaniem przychodu? Organy podatkowe oczywiście twierdzą, że tak.

Na szczęście stanowisko sądów administracyjnych jest w tym zakresie korzystne dla podatników. Zdaniem sądów, wyrażonym m.in. w wyroku WSA w Lublinie z 30.11.2016 r.,I SA/Lu 549/16, a utrzymanym w mocy przez NSA (wyrok z 19 marca 2019 r., II FSK 864/17): płatnik składek ubezpieczeniowych, uiszczając zaległe składki w części należnej od pracowników, nie dokonuje żadnego przysporzenia majątkowego, zwiększającego majątek pracowników i pracownicy nie otrzymują od płatnika nieodpłatnych świadczeń.

W wyniku weryfikacji podstawy naliczania składek przez ZUS, płatnik został zobowiązany do zapłaty zaległych składek, czyli do wykonania własnego obowiązku płatnika w zakresie odprowadzenia składek w prawidłowej wysokości.

Skoro wskutek zapłaty zaległych składek przez płatnika nie występuje przychód u pracowników, to płatnik nie jest również zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy. Istotnym argumentem za brakiem przychodu jest też skutek podatkowy niepobrania przez płatnika we właściwym czasie składek na ubezpieczenie ze świadczeń wypłacanych pracownikom.

Konsekwencją tego było bowiem wypłacenie świadczeń w wyższej wysokości i pobranie zaliczki na PIT od całości wypłaconych dochodów, a więc zaliczki wyższej niż należna, gdyby wcześniej prawidłowo pobrano składki na ubezpieczenie społeczne.

W związku z powyższym rozpoznanie zapłaty przez płatnika zaległych składek na ubezpieczenie społeczne jako dochodu PIT pracownika oznaczałoby w istocie domaganie się powtórnej daniny od opodatkowanych już kwot.

Podobne stanowisko zawarto m.in. w wyroku NSA z 27.10 2015 r., II FSK 1891/13, czy WSA we Wrocławiu w wyrokach z 06.03.2013, I SA/Wr 1/13 oraz z 20.12.2016 r., I SA/Wr 1092/16.

Niestety, zapłacone przez płatnika zaległe składki w części przypadającej na pracownika nie będą mogły być uznane za koszt uzyskania przychodu pracodawcy.