Biuro w Warszawie

Pin+48 22 101 20 01
info@cswp.pl

Biuro w Katowicach

Pin+48 32 205 02 85
info@cswp.pl

  • Polski
  • English
  • Deutsch

CSWP Newsletter nr 7

03-2019

Sezon przygotowywania sprawozdań finansowych trwa w najlepsze, podobnie jak przygotowywanie rocznych zeznań CIT. Jednocześnie  podatnicy rozliczają ubiegłoroczne kontrakty, wystawiają zaległe faktury. Kiedy ująć w wyniku podatkowym koszt bezpośrednio związany z przychodem ubiegłego roku, jeśli fakturę otrzymujemy dopiero teraz?

Zasadą jest zaliczanie kosztów bezpośrednich do kosztów uzyskania przychodów roku, w którym powstały odpowiadające im przychody. Jeśli jednak koszty bezpośrednie ponieśliśmy w roku następnym to o momencie ich ujęcia w kosztach uzyskania przychodów zadecyduje data sporządzenia sprawozdania lub złożenia zeznania CIT-8 (decyduje data pierwszego ze zdarzeń).

A zatem jeśli po zakończonym roku podatkowym otrzymamy fakturę lub inny dokument potwierdzający wydatek stanowiący koszt bezpośredni ubiegłorocznego przychodu, wówczas ten koszt, niezależnie od ujęcia księgowego, musimy ująć w roku, w którym rozpoznaliśmy przychód, o ile ponieśliśmy go do dnia:

1 sporządzenia sprawozdania finansowego, o ile sporządzone ono zostało przed upływem terminu do złożenia zeznania rocznego CIT-8, albo

2 złożenia zeznania CIT-8, nie później niż do upływu terminu do złożenia tegoż zeznania, o ile wcześniej nie sporządziliśmy sprawozdania finansowego.

W przypadku, gdy koszt bezpośredni poniesiemy po ww. terminach, a przychód rozpoznaliśmy w roku poprzedzającym rok poniesienia kosztu bezpośredniego, wówczas wydatek ten (niezależnie od ujęcia księgowego) będzie kosztem uzyskania przychodu w roku poniesienia kosztu  (czyli innym niż rok uzyskania przychodu).

Przyjmuje się że datą sporządzenia sprawozdania jest podpisanie sprawozdania finansowego przez upoważnione osoby, co oznacza, że sprawozdanie to jest kompletne i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

Sprawozdanie finansowe podpisane przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszystkich członków zarządu, można uznać za datę sporządzenia sprawozdania finansowego, o której mowa w art. 15 ust. 4b pkt 1 Ustawy CIT (zakładając że sporządzono je zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości).

l.p.

Rozpoznanie przychodu

Otrzymanie faktury

Sporządzenie sprawozdania

Złożenie CIT za 2018

Koszt uzyskania przychodu w roku

1  

31 grudnia   2018

 

30 marca 2019

29 marca    2019

31 marca  2019

2019

2

1 kwietnia  2019

29 marca 2019

2019

3

1 kwietnia  2019

31 marca  2019

2018

 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close