Biuro w Warszawie

Pin+48 22 101 20 01
info@cswp.pl

Biuro w Katowicach

Pin+48 32 205 02 85
info@cswp.pl

  • Polski
  • English
  • Deutsch

CSWP Newsletter nr 7

03-2019

Sezon przygotowywania sprawozdań finansowych trwa w najlepsze, podobnie jak przygotowywanie rocznych zeznań CIT. Jednocześnie  podatnicy rozliczają ubiegłoroczne kontrakty, wystawiają zaległe faktury. Kiedy ująć w wyniku podatkowym koszt bezpośrednio związany z przychodem ubiegłego roku, jeśli fakturę otrzymujemy dopiero teraz?

Zasadą jest zaliczanie kosztów bezpośrednich do kosztów uzyskania przychodów roku, w którym powstały odpowiadające im przychody. Jeśli jednak koszty bezpośrednie ponieśliśmy w roku następnym to o momencie ich ujęcia w kosztach uzyskania przychodów zadecyduje data sporządzenia sprawozdania lub złożenia zeznania CIT-8 (decyduje data pierwszego ze zdarzeń).

A zatem jeśli po zakończonym roku podatkowym otrzymamy fakturę lub inny dokument potwierdzający wydatek stanowiący koszt bezpośredni ubiegłorocznego przychodu, wówczas ten koszt, niezależnie od ujęcia księgowego, musimy ująć w roku, w którym rozpoznaliśmy przychód, o ile ponieśliśmy go do dnia:

1 sporządzenia sprawozdania finansowego, o ile sporządzone ono zostało przed upływem terminu do złożenia zeznania rocznego CIT-8, albo

2 złożenia zeznania CIT-8, nie później niż do upływu terminu do złożenia tegoż zeznania, o ile wcześniej nie sporządziliśmy sprawozdania finansowego.

W przypadku, gdy koszt bezpośredni poniesiemy po ww. terminach, a przychód rozpoznaliśmy w roku poprzedzającym rok poniesienia kosztu bezpośredniego, wówczas wydatek ten (niezależnie od ujęcia księgowego) będzie kosztem uzyskania przychodu w roku poniesienia kosztu  (czyli innym niż rok uzyskania przychodu).

Przyjmuje się że datą sporządzenia sprawozdania jest podpisanie sprawozdania finansowego przez upoważnione osoby, co oznacza, że sprawozdanie to jest kompletne i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

Sprawozdanie finansowe podpisane przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszystkich członków zarządu, można uznać za datę sporządzenia sprawozdania finansowego, o której mowa w art. 15 ust. 4b pkt 1 Ustawy CIT (zakładając że sporządzono je zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości).

l.p.

Rozpoznanie przychodu

Otrzymanie faktury

Sporządzenie sprawozdania

Złożenie CIT za 2018

Koszt uzyskania przychodu w roku

1  

31 grudnia   2018

 

30 marca 2019

29 marca    2019

31 marca  2019

2019

2

1 kwietnia  2019

29 marca 2019

2019

3

1 kwietnia  2019

31 marca  2019

2018