Biuro w Warszawie

Pin+48 22 101 20 01
info@cswp.pl

Biuro w Katowicach

Pin+48 32 205 02 85
info@cswp.pl

  • Polski
  • English
  • Deutsch

CSWP Newsletter nr 33

03-2020

Wielu podatników nabywa usługi od zagranicznych kontrahentów podlegające opodatkowaniu podatkiem u źródła. Polscy podatnicy, na których nałożono obowiązki płatnika podatku u źródła, często muszą zapłacić ten podatek z własnych środków. Nie zawsze bowiem mają możliwości potrącenia go z wynagrodzenia kontrahenta.

Czy tak uiszczony podatek można zaliczyć do kosztów podatkowych?

Tak, o ile spełnione są następujące warunki:

  • zapłata podatku u źródła wiąże się z transakcjami nakierowanymi na osiągnięcie przychodów (pozostającymi w związku z działalnością gospodarczą płatnika),
  • płatnik staje przed wyborem – nie przystępować do transakcji albo ponieść niekorzystne konsekwencje finansowe lub wizerunkowe czy też uregulować podatek z własnych środków przez ubruttowienie,
  • wydatek na opłacenie podatku u źródła jest ponoszony bezpośrednio z majątku płatnika, tak jak wszystkie inne koszty transakcji,
  • kwota zapłaconego podatku nie jest zwracana przez kontrahenta ani przez żaden inny podmiot, a zatem koszt ma definitywny charakter,
  • wydatek ten jest właściwie udokumentowany (jego kwotę oraz fakt rzeczywistej zapłaty potwierdza wyciąg z rachunku bankowego płatnika)

(por. interpretacja DKIS z 08.05.2019 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.62.2019.1.MJ).

Wydatek na uregulowanie za zagranicznego kontrahenta podatku u źródła można zaliczyć do kosztów podatkowych zarówno w sytuacji, gdy obowiązek pokrycia tego podatku przez płatnika wynika z umowy z kontrahentem jak i wówczas gdy brak jest klauzuli umownej o ubruttowieniu.

Dla celów obliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od należności uiszczanych na rzecz kontrahenta zagranicznego organy podatkowe uznają, iż jest to dzień dokonania zapłaty. (interpretacja DKIS z 30.06.2017 r., sygn. 0115-KDIT2-3.4010.110.2017.1.JG).

W celu ubruttowienia należność netto należy podzielić przez ułamek stanowiący wynik różnicy między liczbą 1 i ułamkiem odpowiadającym stawce podatku u źródła. Przykładowo w celu ubruttowienia należności netto opodatkowanej podatkiem „u źródła” według stawki 20%, należność netto należy podzielić przez 0,8 (1 – 0,2 = 0,8).

 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close