Biuro w Warszawie

Pin+48 22 101 20 01
info@cswp.pl

Biuro w Katowicach

Pin+48 32 205 02 85
info@cswp.pl

  • Polski
  • English
  • Deutsch

CSWP Newsletter nr 19

09-2019

Na mocy ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, którą wprowadzono tzw. obowiązkowy split payment, zmieniono treść art. 108a Ustawy VAT. Zgodnie z jego treścią: „Przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności.”

Takie brzmienie przepisu, zdaniem niektórych doradców podatkowych, powoduje, że split payment będzie obowiązkowy jedynie dla tych płatności, które wynoszą 15 000 złotych. I ani grosza mniej lub więcej. Każda płatność inna, niż 15 000 zł, nie podlega split payment.

Skąd taka argumentacja? Otóż przepis art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, wskazuje na obowiązkową płatność za pośrednictwem rachunku płatniczego, gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Zdaniem doradców powyższy przepis, do którego odwołuje się art. 108a Ustawy VAT,  w pkt 2 zawiera wyłącznie jedną kwotę – 15 000 zł. Wykładania językowa nie budzi to zatem żadnych wątpliwości. Zdaniem doradców ustawodawca, chcąc wprowadzić obowiązkowy split payment dla transakcji od 15 000 zł w górę, powinien był wprost wskazać, że jest on obowiązkowy jeśli kwota należności ogółem „przekracza” a nie „stanowi” 15 000 zł.

Oczywiście Ministerstwo Finansów ma odmienne zdanie. Jego przedstawiciele uważają, że żadnych wątpliwości w treści przepisu art. 108a Ustawy VAT nie ma.

I jak to zwykle w podatkach bywa – wątpliwości rozstrzygnie sąd.

 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close