Biuro w Warszawie

Pin+48 22 101 20 01
info@cswp.pl

Biuro w Katowicach

Pin+48 32 205 02 85
info@cswp.pl

  • Polski
  • English
  • Deutsch

CSWP Newsletter nr 17

07-2019

W wyroku z 9 lipca 2019 r. (sygn. II FSK 2443/17) NSA potwierdził, że nie zawsze nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu będzie generować dla tej spółki przychód z nieodpłatnych świadczeń.

Sprawa dotyczyła spółki, w której członkiem zarządu był udziałowiec oraz członek zarządu spółki dominującej (spółki-matki). Za pełnienie tej funkcji nie otrzymywał on żadnego wynagrodzenia.

Zdaniem organów podatkowych brak ustalonego wynagrodzenia dla członka zarządu oznacza konieczność rozpoznania przez spółkę przychodu z nieodpłatnych świadczeń.

Spółka stała zaś na stanowisku, że pełnienie bez odrębnego wynagrodzenia funkcji członka zarządu przez osobę fizyczną delegowaną w tym celu przez jej spółkę-matkę, która to osoba jest członkiem zarządu spółki-matki, nie może skutkować po jej stronie powstaniem przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 Ustawy CIT. W tej sytuacji nie ma bowiem miejsca świadczenie o charakterze nieodpłatnym. Świadczeniodawca (spółka-matka) uzyskuje bowiem lub uzyska w przyszłości od świadczeniobiorcy (spółki-córki) świadczenia ekwiwalentne.
Ich przedmiotem może być, przykładowo: dywidenda, przychód z umorzenia udziałów, wartość majątku pozostającego po likwidacji spółki.

W sprawie istotne było także to, że wspólnikiem spółki była osoba prawna, która jako taka nie może być powołana do pełnienia funkcji członka zarządu. Osoba prawna jest jednak reprezentowana przez członków swego zarządu, będących osobami fizycznymi i te właśnie osoby, w interesie wspólnika, mogą zasiadać w spółce, w której wspólnik posiada udziały. Zgodnie z regulacjami kodeksu spółek handlowych członek zarządu prowadzi sprawy spółki (w analizowanym przypadku: sprawy spółki dominującej) i reprezentuje ją. Prowadzenie spraw spółki dotyczy również dbania o jej majątek, w tym o udziały posiadane w innych spółkach. Ponadto skoro osoba fizyczna – członek zarządu spółki-matki posiada w niej udziały, zaś spółka-matka jest wspólnikiem spółki-córki, to tym samym członek zarządu spółki-matki jest pośrednio udziałowcem spółki-córki. Tym samym w sposób pośredni może on uzyskać od spółki-córki dywidendę, stanowiącą rodzaj wynagrodzenia za wykonywanie funkcji prezesa zarządu u spółki-córki. Dywidenda wypłacona ze spółki-córki do spółki-matki będzie bowiem zwiększała kwotę dywidendy, którą członek zarządu spółki-córki otrzyma od spółki-matki.

W ocenie NSA pełnienie funkcji członka zarządu w takiej konfiguracji nie jest nieekwiwalentne. Sposób działania i funkcjonowania spółki-córki jest w kręgu majątkowego zainteresowania spółki-matki. Okoliczność, że członek zarządu spółki-córki nie jest jej udziałowcem, tylko udziałowcem spółki-matki nie dyskwalifikuje elementu ekwiwalentności świadczeń. A zatem wyłączona jest przesłanka powstania nieodpłatnego świadczenia, w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 Ustawy CIT.

 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close