Biuro w Warszawie

Pin+48 22 101 20 01
info@cswp.pl

Biuro w Katowicach

Pin+48 32 205 02 85
info@cswp.pl

 • Polski
 • English
 • Deutsch

CSWP Newsletter nr 16

07-2019

Stanowisko organów podatkowych co do anulowania błędnych faktur wystawionych w formie papierowej jest od dawna ugruntowane. Anulować fakturę można, gdy spełnione są łącznie dwa  warunki:

 • brak wprowadzenia faktury do obrotu prawnego
 • dokumentowanie przez fakturę czynności rzeczywiście dokonanej.

Niewprowadzenie faktury do obrotu prawnego ma miejsce gdy faktura:

1) nie została wysłana do kontrahenta

2) została wysłana do kontrahenta, ale nie została odebrana przez kontrahenta

3) została wysłana i odebrana przez kontrahenta, a następnie odesłana, tzn. podatnik posiada oba egzemplarze faktur – oryginał i kopię, a kontrahent nie uwzględnił faktury w swoich ewidencjach

(por. interpretacja DKIS z 21 marca 2019 r., 0111-KDIB3-1.4012. 12.2019.2.RSZ).

W interpretacji z 18 marca 2019 r., 0112-KDIL1-3.4012.30.2019.1.AK, DKIS uznał, że w sytuacji, gdy:

 • faktura została wystawiona w wyniku pomyłki i dotyczy transakcji, która w rzeczywistości nie miała miejsca (towary nie zostały dostarczone do klienta/usługa nie została wykonana)
 • faktura została wystawiona na niewłaściwy podmiot (towary zostały dostarczone/usługa wykonana na rzecz innego podmiotu niż klient, na którego wystawiono fakturę)
 • wysłano do klienta zamówiony towar oraz fakturę, jednak klient odesłał zamówiony towar oraz fakturę (klient nie akceptuje faktu transakcji i dokumentującej jej faktury),
 • wysłano do klienta zamówiony towar oraz fakturę, klient jednak przesyłki nie odebrał i ostatecznie wróciła ona wraz z fakturą,

anulowanie faktury jest możliwe, jeśli:

 1. wszystkie egzemplarze faktury zostają przekreślone (przy czym podatnik jest w posiadaniu wszystkich egzemplarzy takiej faktury),
 2. do anulowanej faktury dołączany jest opis potwierdzający fakt anulowania faktury oraz opisujący przyczynę anulowania faktury (np. w formie wydruku korespondencji mailowej dotyczącej sprawy),
 3. anulowane faktury są przechowywane wraz z dokumentacją księgową.

Co jednak w przypadku faktury elektronicznej?

Nie można jej przecież fizycznie przekreślić. Istnieje też wyłącznie jej jeden „egzemplarz”.

Zdaniem DKIS  „faktura elektroniczna, nawet z oczywistymi błędami, zostaje wprowadzona do obrotu prawnego poprzez wysłanie jej na podany przez odbiorcę adres. Wygenerowana i wysłana faktura elektroniczna zostaje automatycznie odebrana przez odbiorcę. Ponadto, utworzona i zrejestrowana faktura elektroniczna, nawet z błędnymi danymi, nie może być zwrócona przez odbiorcę. (…) nie jest możliwe dokonanie adnotacji uniemożliwiających ich wykorzystanie. Nie ma pewności co do braku możliwości ujęcia takich faktur w ewidencji odbiorców. Tak więc nie jest możliwe anulowanie wystawionych błędnie faktur elektronicznych oraz dla udokumentowania tego anulowania nie jest wystarczające wydrukowanie wystawionych faktur elektronicznych i oznaczenie ich jako anulowane oraz wysłanie do odbiorców informacji o anulowaniu takich faktur.”

W takich okolicznościach podatnik powinien wystawić faktury korygujące doprowadzające wystawione, przyjęte przez odbiorców i będące w ich posiadaniu, błędne faktury elektroniczne do stanu odpowiadającego rzeczywistości (interpretacja z 2 stycznia 2019 r., 0112-KDIL4.4012.629.2018.1.NK).

Z interpretacji wynika zatem, że nie ma praktycznej możliwości skorygowania faktury elektronicznej, jeśli została do kontrahenta wysłana. A contrario  – wystawiona, ale nie wysłana faktura elektroniczna może być anulowana.