Biuro w Warszawie

Pin+48 22 101 20 01
info@cswp.pl

Biuro w Katowicach

Pin+48 32 205 02 85
info@cswp.pl

  • Polski
  • English
  • Deutsch

CSWP Newsletter nr 12

05-2019

Premie, których przyznanie lub wysokość uzależniona jest m. in. od osiągniętego wyniku spółki za dany okres są pracownikom wypłacane w następnym okresie. W przypadku premii rocznych lub za IV kwartał wypłata ma miejsce w następnym roku podatkowym, często już po złożeniu deklaracji CIT za miniony rok. Powstaje wówczas pytanie – czy wypłacone premie są kosztem uzyskania roku podatkowego, w którym miało miejsce ustalenie prawa do premii i wypłata czy jednak są kosztem roku minionego. Drugie podejście oznacza najczęściej konieczność korekty złożonej deklaracji.

Stanowisko organów podatkowych nie jest w tym temacie jednolite. W większości jednak uznają one, że premie stają się należne pracownikom już na koniec grudnia danego roku i w tym samym momencie powinny być kwalifikowane jako koszt uzyskania przychodów. Późniejsze bowiem ustalenie i potwierdzenie wyniku spółki nie ma znaczenia.

Inaczej jednak wskazał NSA w wyroku z 8 maja 2019 r., sygn. II FSK 1307/17, potwierdzając jednocześnie prawidłowość wyroku sądu pierwszej instancji (WSA w Warszawie z 13 stycznia 2017 r., sygn. III SA/Wa 2822/15).

Zgodnie z tymi wyrokami premie nie mogą być uznane za „należne” przed ich uchwaleniem przez spółkę. Świadczenia te są należne dopiero, gdy zostały przyznane pracownikom, gdyż dopiero wtedy pracownicy stają się uprawnieni do dochodzenia wypłaty z tytułu ich przyznania.

W świetle przepisu art. 15 ust. 4g Ustawy CIT premia nie może być uznana za należną przed datą jej przyznania (premie uznaniowe) i datą wynikającą norm ją ustanawiających (premie, które nie mają charakteru uznaniowego) oraz przed terminem ich płatności, które przewidziano
w przepisach prawa pracy, w umowach lub innych stosunkach prawnych łączących strony, chyba, że została wypłacona lub pozostawiona do dyspozycji pracownika wcześniej.

Innymi słowy – dopiero wówczas, gdy pracodawca ustali ostatecznie spełnienie wyniku, od którego uzależnione jest przyznanie premii od tego momentu stają się one pracownikom należne.

Jeśli ustalenie prawa do premii za miniony rok i jej wypłata ma miejsce w następnym roku podatkowym to wypłacone premie są kosztem uzyskania przychodów roku wypłaty.